SRBLKNF

De Stichting Raad Beroepsopleiding Laboranten Klinische Neurofysiologie (SRBLKNF, kortweg “de Raad” genoemd) is een samenwerkingsverband van de Nederlandse Vereniging van Laboranten Klinische Neurofysiologie (NVLKNF) en de Nederlandse Vereniging voor Klinische Neurofysiologie (NVKNF).

De SRBLKNF heeft als doel de opleiding tot KNF laborant in Nederland te faciliteren en de kwaliteit en het voortbestaan van de opleiding te bewaken. De opleiding tot KNF laborant wordt volgens de competenties en eisen van het Beroepsprofiel in Nederland verzorgd op (post-)HBO niveau door verschillende opleidingsinstellingen, waaronder de LOI, Hogeschool Zuyd en de Hanze Hogeschool. De opleiding bij de LOI is een duale opleiding, Zuyd Hogeschool en Hanze Hogeschool verzorgen de reguliere HBO dagopleidingen Biometrie en Medische Beeldvormende en Radiotherapeutische technieken met een afstudeerrichting KNF.

De SRBLKNF vormt vanuit de betrokken beroepsgroepen het aanspreekpunt voor deze opleidingsaanbieders als het gaat om inrichting van het curriculum conform de eisen en competenties van het BCP, het bewaken van kwaliteit van de opleiding in de opleidings- en stage instellingen waar studenten het praktijkonderwijs volgen, het accrediteren van deze opleidingsinstellingen, en het inrichten van het landelijke registratiesysteem voor afgestudeerden.

De rol van de Raad is de afgelopen jaren duidelijk veranderd met de komst van de verschillende scholingsaanbieders. Waar het van oudsher vooral ging om een praktisch samenwerkingsverband met de LOI, jarenlang de enige scholingsaanbieder in het veld, heeft de Raad nu een meer overkoepelende taak voor de opleiding als geheel. Vanuit het beroepscompetentieprofiel KNF laborant wordt een Opleidingsprofiel* gemaakt als raamwerk voor de verschillende opleidingsvormen, waarmee afgestudeerde laboranten zich ook kunnen inschrijven in het kwaliteitsregister KABIZ. Praktische zaken in de opleiding, zoals het onderwijsmateriaal en de examens, zijn zoals ook wettelijk vastgelegd belegd bij de opleidingen zelf.

 

*De SRBLKNF heeft in samenwerking met de NVLKNF en NVKNF in 2022 nieuwe richtlijnen opgesteld, die de basis vormen voor de Stichting Raad Beroepsopleidingen Laborant KNF (SRBLKNF) om te beoordelen of de kwaliteit van de verschillende HBO opleidingsinstellingen en uitstroomrichtingen tot laborant KNF voldoende is om de student als startende laborant KNF aan te merken. Het document van dit opleidingsprofiel is op te vragen bij de SRBLKNF of hieronder te downloaden.

Wie is wie?

De Raad is samengesteld uit klinisch neurofysiologen en KNF laboranten, in een evenwichte verdeling over beide beroepsgroepen. Het bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris, penningmeester en een lid vanuit de accreditatiecommissie. De Raad wordt aangevuld met een vertegenwoordiger van beide moederverenigingen, en contactpersonen vanuit de betrokken scholingsaanbieders in een adviserende rol. Er is een vaste accreditatiecommissie die zorg draagt voor de 5 jaarlijkse accreditatie van instellingen die KNF laboranten (willen) opleiden. Daarnaast heeft het bestuur periodiek overleg met een vertegenwoordiging van de scholingsaanbieders.
Studenten die vragen hebben rondom de opleiding, kunnen zich in principe eerst richten tot hun eigen HBO instelling. Overkoepelende vragen die bijvoorbeeld betrekking hebben op de kwaliteit en het voortbestaan van de opleiding, kunnen gericht worden aan de Raad via info@srblknf.nl

Downloads

 TitleSize 
Beroepsprofiel Laborant Klinische Neurofysiologie4,78 MBDownload
Document Accreditatie KNF-afdeling voor de opleiding tot KNF-laborant576,33 KBDownload
Eisen opleidingsbevoegdheid afdelingen KNF121,86 KBDownload
Opleidingscompetentieprofiel (versie 2022)332,20 KBDownload
Subsidie Praktijkleren 2022214,04 KBDownload